عوامل اثرگذار بر رشد تورم کشور

عوامل اثرگذار بر رشد تورم کشور

عوامل اثرگذار بر رشد تورم کشور.رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجموعه نااطمینانی ها در اقتصاد، ناترازی بانک ها و بی انضباطی پولی، ارزی و تجاری، عوامل رشد تورم در سال های گذشته بوده است. به

فروردین 22, 1402 - ۳:۲۰ ب٫ظ ادامه مطلب